پارچه های بنری

این پارچه ها در چاپخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند و بنرها با ابعاد مختلف بر روی این پارچه ها چاپ می شوند. پارچه های بنری مصرف بسیار زیادی در بازارهای دنیا مخصوصا ایران دارند. پارچه های بنری مخصوص چاپ طراحی شده اند و چاپ روی این پارچه ها دوام، استحکام و کیفیت بسیار خوبی دارد.