چرم مصنوعی پلی اورتان pu

روش تـر روشـي بـراي تولـيد چـرم هاي مصنوعي است . در اين روش منسوج آغشته به محلول ميگردد. سپس منسوج آغشته وارد حوضچه ١ پلـيمر پلـي اورتـان در حـلال دي متـيل فـرم آمـيد محتوي آب شده ، دي متيل فرم آميد به فازمائي منتقل شده و آب به وب مهاجرت ميكند و پليمر از محلـول رسـوب مـيكـند. اثـر ايـن رسـوب / مهاجرت تشكيل پلي اورتاني است كه شامل كانالها و حفـرات ميكروسـكوپي مـيباشـد. به جهت توليد چرم هاي مصنوعي كه شباهت بيشتري به چرم طبيعـي داشـته باشـند از منسـوج آغشـته بـه يـك رزيـن بعـنوان تقويت كننده استفاده مينمايند. متداولتريـن روش تولـيد ايـن نـوع چرم مصنوعي، استفاده از دو نوع ليف كه شامل دو نوع پليمر مختلف ميباشد كه با يكديگر مخلوط شده و براي ريسندگي ذوب ميشوند. هر نوع پليمر توسط حـلال خـاص خود ميتواند استخراج گردد منسوج متشكل از اين دو نوع را پس از آغشته كردن بـه رزيـن تقويت كننده با محلولي از پليمر پوشش ميدهند سپس همان مراحل فوق را ميگذراند. در انتها يكي از پليمرهاي بكار رفته در توليد منسوج را با حلال خاص آن استخراج ميكنند. نتيجه كار چرم مصنوعي خواهد بود كه توسط الياف تقويت شده است .

چرم مصنوعی پلی اورتان PU از نظر کیفیت محصول، تنوع و عملکرد به چرم طبیعی بسیار شبیه است تا جایی که تشخیص آن از چرم طبیعی بسیار دشوار میشود و مردم را به اشتباه می اندازد.